Geofysik

MRM utför geofysiska undersökningar i en mängd olika sorters infrastruktur- och byggprojekt. Det kan vara vägar, järnvägar, broar, hus, fabriker eller andra anläggningar. Geofysiska metoder har sina fördelar och genom att använda rätt metod i rätt sammanhang kan stora besparingar göras i många projekt. Med geofysiska mätningar bestäms jordlagerföljd och bergnivå vid undersökningar inför t.ex. nya väg- och järnvägssträckningar, ledningsdragning eller planering av nya bostadsområden. Dessutom kan geofysiska metoder användas för lokalisering av nergrävda ledningar och cisterner samt dumpat avfall.

Georadar

Georadar är en metod för att snabbt kartlägga djup till berg och jordlagerföljder längs intressanta sträckningar, exempelvis ledningsstråk, nya väglinjer eller områden som är av intresse för grus- eller bergtäkter. Metoden kan även användas för att lokalisera dumpade eller nedgräva föremål som t.ex. cisterner.

En sändare skickar elektromagnetiska signaler ned i marken. Signalerna reflekteras mot bergytor och andra lagergränser, och resultatet visas sedan i form av radarekon på en bildskärm. Om georadarundersökningen omfattar flera mätlinjer inom ett avgränsat område kan en 3D figur interpoleras fram.

Refraktionsseismik

Med refraktionsseismik erhålls information om jordlagertjocklekar samt ljudvågors utbredningshastighet i dessa lager. Hastigheterna kan i sin tur korreleras till olika jordtyper. Dessutom erhålls information om sprick- och krosszoner i berggrunden.

Metoden bygger på analys av refrakterade ljudvågor i marken där ljudvågor har olika utbredningshastighet i olika jord- och bergmaterial. Normalt ökar utbredningshastighet med djupet, sprickfritt berg, som fungerar som referens, karakteriseras av den högsta hastigheten.

Geoelektriska-, elektromagnetiska- och magnetiska mätningar

Med hjälp av resistivitetsmätningar bestäms den elektriska ledningsförmågan i marken. Ju mer fria joner i mark och vatten desto högre ledningsförmåga. Detta kan bl.a. utnyttjas till att kartlägga föroreningsplymer, eftersom grundvattnet där ofta har hög ledningsförmåga.

Elektromagnetiska mätningar kan exempelvis användas för att lokalisera krosszoner i berggrunden. Krosszonerna innehåller vatten och leder normalt elektrisk ström bättre än omgivande berg. Mätningen sker genom att ett elektromagnetiskt fält skickas ut i marken av en sändare. Fältet registreras sedan av en mottagare och efter tolkning av fältets påverkan kan eventuella krosszoner lokaliseras.

Magnetiska mätningar kan t.ex. utföras för att lokalisera bergartskontakter och krosszoner. Detta gör metoden lämplig för att lokalisera lämpliga platser för bergborrade brunnar eller bergartskontakter vid tunnelprojekt. Metoden bygger på att olika bergarter har olika halt av magnetiska mineral. I krosszoner är halten av dessa mineral ofta lägre än i omgivande berg, vilket skapar anomalier.