Geologi

MRM Konsult AB erbjuder geologisk kompetens inom främst täkt- och ballastverksamhet, men vi utför även andra typer av undersökningar: kartering, provtagning, utredningar, och analyser på bergarter och mineral. Vi inventerar berg, grus och morän för alla anläggningsändamål. Vi kan hjälpa till vid täktansökningar och även med problem som kan uppstå vid drift av täkter. Utöver detta kan vi skräddarsy kurser för kundens specifika behov inom en rad områden, kontakta oss gärna för mer information!

Några exempel på de tjänster vi kan erbjuda:

  • Petrografiska undersökningar av berg och naturgrus samt utlåtanden enligt gällande bestämmelser för vägmaterial, makadamballast för järnväg och betongballast.

  • Bestämning av glimmerhalt i finfraktion.

  • Kartläggning av problematiska mineral, ex. asbest och lättvittrade sulfider.

  • Geologiska utredningar och kvalitetskontroller i samband med nyetablering av berg-, morän- och grustäkt eller i befintliga täkter samt vid projektering och anläggning av väg och järnväg, vindkraftverk och dammar.

  • Kartering av borrkärnor och undersökning av borrkaxprover vid bergundersökningar.

  • Bistår med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och rådgivning i samband med täktansökan.

  • Produktionsprovtagning och kvalitetskontroll av berg och ballast, inklusive mekanisk analys (LA-, micro-Deval- och kulkvarnsvärden).

  • Utredning avseende naturligt förekommande metaller eller svavel i befintliga och planerade bergtäkter eller upplag av entreprenadberg.

  • Strålningsmätning på material som skall användas som kapillärbrytande/dränerande skikt under grundkonstruktioner eller till betongballast. Mätning av naturlig markstrålning.

  • Kurser med inriktning mot berggrundsgeologi, mineralogi och tekniska/miljörelaterade egenskaper hos grus- och bergmaterial samt provtagningsmetoder i berg.