Miljöteknik

MRM arbetar i små och stora projekt med miljötekniska frågeställningar och utredningar. Vi erbjuder rådgivning kring miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, tar fram åtgärdsförslag och sköter myndighetskontakter samt projektledning. Vi utför även egenkontroll för verksamhetsutövare och miljötekniska laboratorieförsök, försök utförs i ackrediterade laboratorium. MRM jobbar självständigt och oberoende för kundens bästa. MRM erbjuder följande miljötjänster:

  • Miljötekniska markundersökningar vid t.ex.:

-         Fastighetsöverlåtelse

-         Ny- eller ombyggnation

-         Akuta olyckor med miljöfarliga produkter

-         Förändrad markanvändning

-         Vid begäran från tillsynsmyndigheter

-         Vid projektering

  • Ta fram underlag inför entreprenadarbeten och/eller underlag till förfrågningsunderlag inför entreprenader.

  • Utföra snabba översiktliga fältanalyser med vårt väl utrustade mobila miljölaboratorium som bland annat inkluderar PID och XRF-utrustning.

  • XRF-utrustning finns tillgänglig för uthyrning.

  • Lokalisera nedgrävda cisterner med georadar.

  • Riskbedömningar, framtagande av åtgärdsförslag, myndighetskontakt och projektledning vid efterbehandling av förorenade områden.

  • Utföra saneringskontroll både efter avslutad entreprenad och under pågående arbete.

  • Utför miljötekniska laboratorieförsök. 

  • Utforma och utföra egenkontrollprogram med efterföljande utvärdering och dokumentation.

  • Upprätta tillståndshandlingar för vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Alla våra undersökningar är gjorda med kvalitetssäkrade rutiner och standardiserade metoder för provtagning och provhantering. Vi anpassar uppdraget för att uppnå bästa möjliga lösning för kunden.

Vi har även erfarenhet av att arbeta under pågående entreprenader med minimala störningar och förseningar i arbetet. Vår stora flexibilitet gör att vi kan vara snabbt på plats och anpassa oss till kundens arbetssätt och arbetstider.

Sulfidjordar

I landområden längs (främst längst med Norrbottens-, Västerbottens- och Österbottenskusten) utgör finkorniga havssediment ett relativt vanligt jordartsinslag. Många av dessa sediment har bildats under perioder när havet var näringsrikt och klimatet gynnsamt för en hög bioproduktion vilket gav sedimenten en hög organisk halt. Då det organiska materialet bröts ner förbrukades syre så att bottnarna blev syrefria och mineral som järnsulfider kunde bildas. Den alltjämt pågående landhöjningen har gjort att sulfidhaltiga sediment i dag ligger ovanför havets yta.

Hantering av sulfidjord innebär både geotekniska och miljötekniska problem. Sulfidjordars höga vatteninnehåll och höga organiska halt gör dem mycket sättningsbenägna vid belastning. Miljötekniska problem uppstår när sulfidjord utsätts för syre vilket sker när sulfidjordsmassor grävs upp eller vid varierande grundvattennivå. När sulfidmineral utsätts för syre oxideras de till sulfater vilket får till följd att pH-värdet sänks och metaller lakas ut i det dräneringsvatten som kommer från jorden. Den jord som bildas efter oxidation av en sulfidjord benämns som en sulfatjord och har ofta mycket lågt pH och en hög elektrisk konduktivitet.

MRM har god kunskap om sulfidjordar. Vi kan bistå med rådgivning ur ett miljötekniskt och geotekniskt perspektiv och vi utför även lakförsök för bedömning av försurningspotential och försurningseffekt. Vi kan även utföra försök direkt ute i fält i pågående entreprenadprojekt.