Allmänna villkor för laboratorieanalyser

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du som kund gör en beställning hos MRM Konsult AB ("MRM"). Genom att acceptera Villkoren godkänner du som kund att du tagit del av och accepterar Villkoren samt vår behandling av personuppgifter.

Priser

Vid beställning gäller de priser som anges på vår webbplats www.mrm.se, förutsatt att inte annat skriftligen överenskommits i förväg. Samtliga priser är angivna per prov och exklusive moms.

Leveransvillkor och ansvarsbegränsning

MRM ansvarar för att inlämnade prover analyseras enligt angivna metodbeskrivningar. Redovisade provresultat avser endast provad mängd. På vår webbplats redovisas mätosäkerhet för ackrediterade metoder. Inlämnade ostörda prover förvaras normalt upp till tre månader. Övriga prover sparas endast om MRM skriftligen bekräftat sådan tilläggsbeställning i förväg.

För det fall du som kund inlämnar material som klassas som miljöfarligt avfall har MRM rätt att destruera materialet mot en tillkommande kostnad.

Alla provresultat är sekretessbelagda och MRM utlovar ett opartiskt agerande mot alla kunder.

MRM:s totala ansvar under avtalet är begränsat till det pris du som kund betalat för aktuell analys. MRM ansvarar inte för fel eller dröjsmål som orsakats av omständigheter utom MRM:s kontroll.

Personuppgifter

MRM följer vid var tid gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd. MRM kommer att behandla de personuppgifter som du som kund har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund. Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring samt för statistiska ändamål. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas. Om hela eller delar av MRM:s verksamhet säljs kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare samt eventuell köpare.

Ändringar av Villkoren

MRM förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren. Ändringar gäller från det att du som kund har accepterat Villkoren.

Tvister

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Villkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol med Luleå tingsrätt som första instans.